Gyvūnų laikymo taisyklės Panevėžio m.

PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 
2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 1-20-8
 
 

GYVŪNŲ GLOBOS, LAIKYMO IR NAUDOJIMO PANEVĖŽIO MIESTE

T A I S Y K L Ė S

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1. Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo Panevėžio mieste taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 117 „Dėl Agresyvių šunų veislių sąrašo patvirtinimo“ ir 2002 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr.242 „Dėl agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių”, Lietuvos Respublikos valstybinės veterinarijos tarnybos direktoriaus ir vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 4-341\19 „Dėl gyvūnų laikymo daugiabučių namų butuose normos“, Lietuvos Respublikos valstybinės veterinarijos tarnybos direktoriaus 1999 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 4-165 „Dėl Gyvūnų vežimo taisyklių“. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. I V-217 „Dėl Agresyvių šunų registravimo taisyklių bei asmenų, laikančių, dresuojančių agresyvius šunis ar jais prekiaujančių, mokymo programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 17d. įsakymu Nr. IV-219/B1-548 „Dėl Agresyvių šunų paėmimo ir realizavimo taisyklių patvirtinimo“. 
2. Taisyklės nustato fizinių ir juridinių asmenų elgesio su gyvūnais bendruosius principus, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo neigiamų poveikių ir būtų užtikrintas žmonių saugumas.
3. Taisyklėse išdėstyti reikalavimai bitynams, naminių, laukinių, ūkinės paskirties, dekoratyvinių, pavojingų gyvūnų, agresyvių šunų laikymo ir priežiūros, sanitarijos ir higienos, šunų vedžiojimo aikštelių įrengimo, benamių gyvūnų gaudymo ir karantino, gyvūnų registravimo, apskaitos, rinkliavos už registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose reikalavimai, gyvūnų vežimo tvarka, atsakomybė už netinkamą jų priežiūrą ir kt.
4. Šių taisyklių Panevėžio mieste privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.
5. Taisyklės gali būti papildomos, keičiamos, atsižvelgiant į konkrečius miesto poreikius bei kitus specifinius klausimus.
 

II. PAGRINDINĖS TAISYKLIŲ SĄVOKOS

 
6. Gyvūnai – visų rūšių laukiniai gyvūnai, taip pat gyvūnai, kurių auginimu ir laikymu rūpinasi žmogus.
7. Laukiniai gyvūnai – nuolat laisvėje gyvenantys bestuburiai ir stuburiniai gyvūnai bei jų populiacijos.
8. Naminiai gyvūnai – visi prijaukinti (domestikuoti ) gyvūnai.
9. Ūkinės paskirties gyvūnai – visi gyvūnai, laikomi ir veisiami maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, namams saugoti, darbo ir kitiems tikslams.
10. Dekoratyviniai gyvūnai – visi prijaukinti (domestikuoti) ar jaukinami gyvūnai, laikomi žmonių estetiniams, auklėjimo ir mokymo poreikiams tenkinti. Šiai kategorijai priskirtini ir laukiniai gyvūnai, laikomi zoologijos soduose, akvariumuose, terariumuose, okeanariumuose ir gamtininkų stotyse.
11. Benamiai gyvūnai – naminiai ar buvę prijaukinti laukiniai gyvūnai, netekę ryšio su savininkais.
12. Nelaisvėje gyvenantys laukiniai gyvūnai – gyvūnai, kuriems sudaromos dirbtinės sąlygos, kad žmogus galėtų tiesiogiai daryti jiems įtaką. Šiai kategorijai priskiriami zoologijos soduose, akvariumuose, terariumuose, okeanariumuose, namų sąlygomis laikomi arba dėl sužeidimų ar kitų priežasčių susiję su žmogumi gyvūnai.
13. Pavojingi gyvūnai – gyvūnai, kurie dėl biologinių savybių nuolat kelia pavojų žmonių ar gyvūnų gyvybei ir sveikatai.
14. Agresyvūs šunys – kovoms išvestų veislių šunys bei jų mišrūnai, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos specialiu sąrašu nustatytų veislių šunys bei jų mišrūnai:
14.1. Kovinių šunų veislės ir jų mišrūnai:
14.1.1. amerikiečių pitbulterjeras;
14.1.2. bandogas (amerikiečių mastifas).
14.2. Pavojingų šunų veislės ir jų mišrūnai:
14.2.1. amerikiečių Stafordšyro terjeras;
14.2.2. Stafordšyro bulterjeras;
14.2.3. amerikiečių buldogas;
14.2.4. Argentinos dogas;
14.2.5. Fila Brasileiro (brazilų mastifas); 
14.2.6. kangalas (turkų aviganis);
14.2.7. Kaukazo aviganis;
14.2.8. Pietų Rusijos aviganis.
15. Atsakingas asmuo – fizinis ar juridinis asmuo, kuris laiko, veisia, dresuoja, įveža, prekiauja ar kitaip rūpinasi gyvūnais.
16. Agresyvaus šuns laikymas – žmogaus veikla, nuo kurios priklauso žmonių ir gyvūnų saugumo užtikrinimas.
17. Voljeras – aptverta teritorija šunims laikyti.
18. Žmogaus elgesys su gyvūnais – tiesioginiai ir netiesioginiai žmonių veiksmai, kurie gali būti naudingi, nekenksmingi arba kenksmingi gyvūnui.
19. Kenksmingas elgesys su gyvūnais – gyvūno mušimas, tyčinis žalojimas, spardymas, užmušimas kankinant, erzinimas, gąsdinimas ar kitoks streso sukėlimas, vertimas pernelyg ilgai dirbti, pjudymas, peštynių organizavimas, veterinarinės pagalbos susirgusiam gyvūnui nesuteikimas, transportavimas ar laikymas tai rūšiai nepalankiomis sąlygomis, operavimas nenuskausminus, zoofiliniai ir sadistiniai veiksmai, taip pat gyvūno savininko leidimas atlikti tiesiogiai kenksmingus gyvūnui veiksmus.
20. Naudingas ir nekenksmingas elgesys su gyvūnais (gyvūnų globa) – žmogaus veikla, kuri tiesiogiai teigiamai veikia gyvūnų fizinę ir emocinę būseną arba nesukelia jokių neigiamų pasekmių.
21. Gyvūno laikymas – žmogaus veikla, nuo kurios priklauso gyvūno egzistavimo zoohigienos sąlygos, komfortas ir diskomfortas.
22. Gyvūno savininkas – kiekvienas sukakęs 16 metų ( laikantis agresyvius šunis 18 metų), fizinis ar juridinis asmuo, kuris nuolat ar laikinai augina gyvūną.
23. Daugiabutis gyvenamasis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas.
24. Gyvūno vedimas – trumpalaikis gyvūno vedimas iš vienos vietos į kitą.
25. Gyvūnų vedžiojimas – ilgalaikis buvimas, vaikščiojimas nustatytoje vietoje.
26. Bitynas – vieną epizootinį vienetą sudarančios bičių šeimos.
 

III. DRAUDŽIAMI VEIKSMAI

 
27. Draudžiama:
27.1. be pateisinamos priežasties sužeisti, gąsdinti ar numarinti gyvūną;
27.2. treniruojantis naudoti gyvūnus kaip taikinius, organizuoti gyvūnų kovas ar kovas su gyvūnais, mokyti ar dresuoti gyvūnus nuolat neigiamai skatinant (baudžiant);
27.3. gyvūną, kurio egzistavimas priklauso nuo žmogaus rūpinimosi, palikti be priežiūros norint juo atsikratyti, laikyti daugiau gyvūnų nei numatyta pastato, tvarto, voljero ar aptvaro teritorijos projekte ir šiose taisyklėse;
27.4. naudoti natūralias gyvūnų galimybes stimuliuojančias medžiagas turint tikslą didinti gyvūnų produktyvumą, darbingumą, sportinius rezultatus, išskyrus tas medžiagas, kurių naudojimą reglamentuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
27.5. vežti gyvūnus transporto priemonėmis, kurios yra tam nepritaikytos arba netinka tai gyvūnų rūšiai, taip pat vežti gyvūnus be Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka išduoto leidimo (sertifikato) gyvūnams vežti;
27.6. teritorijos apsaugai naudoti priemones, žalojančias gyvūnus;
27.7. šunis vedžioti žmonių susibūrimo vietose, mokyklų ir darželių teritorijose, vaikų žaidimo aikštelėse, kapinėse, sporto aikštynuose ir tose vietose, kur yra draudžiamieji ženklai ir lentelės, išskyrus akluosius su šunimis vedliais. Draudžiama lankytis su šunimis, katėmis parduotuvėse, viešojo maitinimo ir aptarnavimo įstaigose, turgavietėse ir kt., išleisti vienus šunis į laiptines, kiemus (nepriklausomai, ar šunys su pavadėliu ir antsnukiu, ar be jų), laikyti šunis, kates mokyklų bendrabučiuose ir kitose bendro naudojimo patalpose;
27.8. kačių ir šunų priežiūrai semti smėlį iš vaikų žaidimo smėlio dėžių, į jas pilti smėlį, užterštą kačių ir šunų išmatomis, vesti šunis ir kates ten tuštintis, maudyti šunis ir kates pliažuose, poilsiavietėse ir kitose specialiai įrengtose žmonėms maudytis vietose;
27.9. įvežti į Lietuvos Respubliką kovinius šunis ir jų mišrūnus, juos veisti;
27.10. naikinti benamius gyvūnus naudojant šaunamąjį ginklą (galima naudoti tik pistoletą su migdomosiomis ampulėmis), nuodus, kuokas ir kitus brutalius įrankius;
27.11. laikyti ūkinės paskirties gyvūnus (gyvulius, paukščius) ir balandžius miesto centre, apribotame Nemuno (nuo Pušaloto g. sankryžos), Ramygalos, Beržų, Velžio k., J.Biliūno, Elektronikos ir S.Kerbedžio (iki Pušaloto g. sankryžos) gatvėmis.
27.12. naminius ūkinės paskirties gyvūnus laikyti gyvenamosiose patalpose, ganyti parkuose, skveruose, pliažuose, pakelėse ir kitose bendrosios paskirties teritorijose; 
27.13. visuomenės informavimo priemonėse skleisti informaciją apie antihumanišką elgesį su gyvūnais; 
27.14. parduoti šunis ir kates tam nenumatytose vietose.
 

IV. GYVŪNŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA

 
28. Panevėžio mieste leidžiama laikyti šunis, kates ir kitus gyvūnus pagal šias taisykles.
29. Daugiabučio namo bute savininkui arba nuomininkui leidžiama laikyti vieną šunį ir vieną katę arba du šunis, arba dvi kates. Bute leidžiama laikyti šuniukų ar kačiukų ,kol jiems sueis 4 mėnesiai, vadas. 
30. Laikyti šunis leidžiama:
30.1. gyvenamajame name, kur gyvena kelios šeimos ir šuo laikomas bendrame kieme, turint raštišką visų name gyvenančių pilnamečių asmenų sutikimą;
30.2. butuose, kur gyvena kelios šeimos, turint bendraturčių sutikimą.
31. Iš buto ar privačios valdos šunį būtina vesti ir jį vedžioti su pavadėliu bei antsnukiu, turėti gyvūno registracijos ir skiepų pažymėjimus.
32. Specialiai įrengtose aikštelėse šunis galima vedžioti be pavadėlio, bet su antsnukiu (be antsnukio, jei nėra kitų šunų). Jei nėra specialiai įrengtos aikštelės, Savivaldybės priskirtose prižiūrėti namo teritorijos ribose, kiemuose daugiabučio namo bendrijos sprendimu gali būti skirta teritorijos dalis šunims vedžioti. Už skirtosios teritorijos tvarką ir švarą atsakinga bendrija.
33. Visais atvejais (gyvūnas išvestas tuštintis, pasivaikščioti ar vedžiojamas viešose vietose) gyvūno savininkas arba vedžiojantis asmuo privalo turi turėti priemones išmatoms surinkti ir jas rinkti. Surinktas išmatas turi išmesti į artimiausią šiukšlių konteinerį ar šiukšlių dėžę. 
34. Pasinaudoti liftu galima tik tuo atveju, jei tam neprieštarauja kiti žmonės, tuo metu esantys lifte, arba jei liftas yra tuščias.
35. Savininkai privalo užtikrinti, kad jų gyvūnai būtų švarūs ir neterštų laiptinių, liftų, koridorių. 
36. Agresyvūs šunys laikomi, gavus Panevėžio miesto savivaldybės administracijos išduotą leidimą. 
37. Sodininkų bendrijose ir individualiose atvirose valdose leidžiama laikyti šunis, tik pririštus arba uždarytus voljere. Agresyvius šunis – pririštus ar uždarytus ne žemesne kaip 2 m aukščio tvora aptvertuose voljeruose.
38. Kai šuo laikomas nepririštas uždaroje valdoje, iš kurios negali pabėgti, ar pririštas ant tako, prie įėjimo į valdą turi būti skambutis šeimininkui iškviesti ir perspėjamasis ženklas: baltas 25 cm kraštinių trikampis ar stačiakampis su 3 cm pločio raudonu apvadu, kurio viduryje pavaizduotas juodo šuns galvos profilis. Nakties metu ženklas turi būti matomas (apšviestas).
39. Uždarų rakinamų patalpų (sandėlių, traukinių, vagonų, įvairios paskirties vagonėlių, šiltnamių, ūkinių pastatų ir kt.) vidaus apsaugai šunys gali būti laikomi palaidi, o patalpos gali būti be perspėjimo lentelių. Specialiai apmokyti šunys gali būti palaidi aptvertų specifinių objektų (be perspėjimo lentelių) saugojimo vietose. Už įsibrovėlių sužalojimą šunų savininkai neatsako.
40. Gyvūnų vežimas: 
40.1. gyvūnai turi būti vežami laikantis gyvūnų vežimo taisyklių; 
40.2. gyvūnus privaloma vežti pritaikytomis ir tinkamomis tai gyvūno rūšiai transporto priemonėmis; 
40.3. skirtingų rūšių, taip pat sužeisti ar ligoti gyvūnai turi būti vežami atskirai; 
40.4. visuomeninėse miesto transporto priemonėse gyvūnus leidžiama vežti laikantis Keleivių ir bagažo vežimo ir šių taisyklių; 
40.5. gyvūnų išvežimo iš Lietuvos klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 
41. Vagystės, grobimo, smurto, ginkluoto užpuolimo atveju šunų savininkai ar tam įpareigoti kiti asmenys turi teisę panaudoti šunis kaip gynybos priemonę. 
42. Privačiose valdose gyvūnų laikymo statiniai, kuriems statyti nereikia leidimo ir projekto derinimo (mažų žvėrelių ir paukščių narvai bei karvelidės, voljerai, būdos ir pan.), turi būti ne arčiau kaip 1 m nuo kaimyninių sklypų ribos. Atstumai gali būti keičiami tik turint kaimyninių valdų savininkų raštiškus sutikimus.
43. Naminius gyvūnus miesto teritorijoje leidžiama laikyti tik individualiose valdose.
44. Tvartuose ir mėšlidėse turi būti kieta grindų danga ir srutų surinkimo duobės. Jos turi būti sandarios ir pripildytos ne daugiau kaip 2/3 tūrio, valomos ir dezinfekuojamos. Surinktą mėšlą galima kaupti uždarose patalpose iki1 m3 tūrio, būtina jį išvežti ir dezinfekuoti patalpas. Miesto teritorijoje draudžiama naudoti srutas dirvai tręšti, mėšlu patręštą dirvą reikia tuoj pat sukasti.
45. Ūkinės paskirties gyvūnų laikymo patalpos, gardai, įrengimai, loviai, ėdžios ir kt. turi būti švarūs ir dezinfekuoti. Mėšlas, srutos, nesuėsti ar išbarstyti pašarai turi būti nuolatos šalinami, kad neliktų nemalonaus kvapo, kuris galėtų privilioti muses ar graužikus. Teritoriją privaloma valyti kasdien, patalpoje ir aplink ją reguliariai atlikti deratizaciją, dezinsekciją, dezinfekciją“. 
46. Valdoje, kur yra keli savininkai ir kiemas bendras, galima laikyti ūkinės paskirties gyvūnus tik gavus visų čia gyvenančių pilnamečių sutikimą.
 

V. ŠUNŲ IR KAČIŲ LAIKYMO SANITARIJOS IR HIGIENOS REIKALAVIMAI

 
47. Šunų ir kačių savininkai privalo laikytis sanitarijos bei higienos reikalavimų ir užtikrinti, kad jų gyvūnai nedarytų žalos kitiems gyventojams ir aplinkai.
48. Šuniui ar katei priteršus koridorių, liftą, balkoną, kitas namo bendro naudojimo vietas, taip pat kiemą, gatvę, jų savininkai privalo nedelsdami išvalyti. 
49. Leidžiama įsigyti, laikyti ir vedžioti tiktai sterilizuotus kovinių veislių šunis ir jų mišrūnus tik tiems, kurie turi atitinkamą leidimą.
50. Agresyvius šunis dresuoti gali tik asmenys, turintys Savivaldybės išduotą leidimą ir Lietuvos kinologų draugijos dresuotojo pažymėjimą. Leidimai įsigyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir jais prekiauti išduodami, sustabdomi ir panaikinami laikantis leidimų išdavimo tvarkos reikalavimų.
51. Agresyvaus šuns paėmimas ir realizavimas vykdomas vadovaujantis Agresyvių šunų paėmimo ir realizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

VI. GYVŪNŲ LAIKYMO VETERINARIJOS REIKALAVIMAI

 
52. Visi šunys ir katės (nepriklausomai nuo veislės) kasmet turi būti skiepijami nuo pasiutligės, pirmą kartą skiepijami suėjus 3 mėnesiams.
53. Jei šuo ar katė apkandžiojo žmogų, reikia kreiptis į medicinos įstaigą ar policiją arba pranešti Visuomenės sveikatos centrui. Jei buvo apkandžiotas šuo ar katė, reikia kreiptis į veterinarijos gydytoją“. 
54. Norint vežti gyvūnus į užsienį, reikia kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą“.
55. Jei šuo ar katė nugaišo dėl nežinomų priežasčių, būtina išsaugoti kūną ir kreiptis į veterinarijos gydytoją.
56. Ūkinės paskirties gyvūnai turi būti paženklinti. Šiuo klausimu reikia kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą“. 
57. Prekiauti naminiais, ūkinės paskirties ir dekoratyviniais gyvūnais galima ūkininkų turguje, specializuotuose parduotuvėse, laikantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintų Prekybos naminiais gyvūnais taisyklių reikalavimų. Prekiauti pavojingų veislių šunimis galima tiktai specializuotuose tokių šunų veislynuose. 
58. Operuoti ir gydyti gyvūnus turi teisę tik veterinarijos gydytojai. Visos skausmą sukeliančios operacijos atliekamos nuskausminus. 
 

VII. AIKŠTELIŲ ŠUNIMS VEDŽIOTI ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

 
59. Aikštelės šunims vedžioti įrengiamos gyvenamųjų namų kvartaluose, želdynuose, miško parkuose, neužstatytuose žemės plotuose, atsižvelgiant į registruotų šunų skaičių ir daugumos gyventojų pageidavimą. Vietas aikštelėms parenka ir projektus joms įrengti užsako Panevėžio miesto savivaldybė.
60. Aptvertose žolės ar kietos dangos aikštelėse turi būti pastatytas inventorius: suolai, urnos kačių, šunų išmatoms supilti.
61. Aikštelės turi būti dezinfekuojamos, išmatos išvežamos ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.
62. Aikštelėse leidžiama vedžioti tik sveikus ir paskiepytus nuo pasiutligės šunis.
63. Aikšteles įrengia ir jas prižiūri AB „Panevėžio specialus autotransportas“.
64. Įrengtos aikštelės žymimos užrašu „Aikštelė šunims vedžioti“ arba apvaliu ženklu, kurio mėlyname fone pavaizduotas balto šuns siluetas.
 

VIII. ŠUNŲ IR KAČIŲ REGISTRAVIMAS IR APSKAITA

 
65. Rinkliava už šunų ir kačių registravimą nustatyta pagal Panevėžio miesto tarybos 2000-12-13 sprendimu Nr.12-5 patvirtintus vietinės rinkliavos nuostatus. 
66. Gyvūnus registruoja, mokesčius renka ir apskaitą tvarko:
66.1. AB „Panevėžio butų ūkis” butų ūkio tarnybos, UAB „Panevėžio būstas” daugiabučiuose namuose, kuriuos prižiūri ir administruoja pagal sutartis;
66.2. AB „Panevėžio specialus autotransportas”- visais kitais šiose taisyklėse nenumatytais atvejais. 
66.3. Sodininkai, laikantys gyvūnus (naminius gyvulius) sodų bendrijose, esančiose miesto teritorijoje, privalo laikytis šių taisyklių reikalavimų
66.4. Agresyvių šunų savininkai, turintys leidimus įsigyti, laikyti, veisti agresyvius šunis ir prekiauti jais, privalo juos registruoti tose įmonėse, kuriose yra registruojami visi gyvūnai. 
67. Gyvūnus registruojančios organizacijos tvarko gyvūnų registracijos apskaitos žurnalus ir teikia informaciją Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Viešosios tvarkos ir kontrolės skyriui, du kartus per metus (pasibaigus pusmečiams, 10 d. laikotarpiu) .
68. Pirmą kartą registruojant gyvūną savininkui išduodamas registracijos pažymėjimas ir nustatytos formos žetonas.
69. Agresyvūs šunys registruojami Panevėžio miesto savivaldybėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
70. Daugiabučių namų ir privačių valdų savininkai, nuolat laikantys vyresnius kaip 4 mėnesių gyvūnus (šunis, kates), per 30 dienų privalo nustatyta tvarka juos įregistruoti. Registracijos galiojimo laikas – vieni metai. Pasibaigus šiam terminui, gyvūnai perregistruojami.
 

IX. BENAMIŲ GYVŪNŲ GAUDYMO IR KARANTINAVIMO TARNYBŲ DARBO TVARKA

 
71. Benamių gyvūnų gaudymo ir karantinavimo tarnyba, kuri yra AB „Panevėžio specialus autotransportas“ padalinys, turi užtikrinti, kad būtų laikomasi sanitarijos ir higienos reikalavimų. Visi sugauti gyvūnai turi būti registruojami.
72. Jei šuo yra su antkakliu, žetonu ar tatuiruote, AB „Panevėžio specialus autotransportas” privalo pranešti savininkui, kuris turi sumokėti nustatytą mokestį bendrovei už šuns sugavimą, laikymą ir priežiūrą.
73. Jei pagaunamas grynaveislis šuo, o savininko adresas nežinomas, reikia pranešti Lietuvos kinologų draugijos klubui, pagautą gyvūną laikyti 5 paras, o po 5 parų pranešti Gyvūnų globos namams ir neatsiradus savininkui užmigdyti. 
74. Sugautiems benamiams neveisliniams šunims ir katėms taikomas 3 parų karantinas, esant galimybei reikia pranešti Gyvūnų globos namams, po to užmigdyti.
75. Savininkas, neturintis galimybių prižiūrėti gyvūnus, privalo juos atiduoti į Gyvūnų globos namus arba AB „Panevėžio specialus autotransportas”.
76.Jeigu įstaigų, įmonių, organizacijų, daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose, garažuose ar jų teritorijose atsiranda benamių gyvūnų, privaloma juos surinkti ir priduoti ar padėti surinkti benamius gyvūnus surenkančiai organizacijai. Tose patalpose turi būti atlikta profilaktinė dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija.
 

X. GYVŪNŲ LAIKYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 
77. Gyvūnų savininkai privalo garantuoti, kad gyvūnų auginimas ir laikymas nekels grėsmės viešajai rimčiai vakaro ir nakties metu, žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų 
78. Gyvūnų savininkai atlygina visas išlaidas, susijusias su jiems priklausančių gyvūnų padaryta žala žmonių sveikatai ir turtui.
79. Parenkant gyvūnų auginimo ir laikymo sąlygas būtina atsižvelgti į gyvūnų rūšies ir veislės ypatumus.
80. Gyvūno savininkas privalo vadovautis Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu, nuolat rūpintis gyvūno sveikata, šėrimu, taip pat gyvūno laikymo sąlygomis ir įrenginiais.
81. Minimalūs higieniniai atstumai tarp gyvūnų laikymo vietos ir pastatų, kitų įrenginių:
81.1. nuo gyvenamojo namo iki: 
81.1.1. tvarto, naminių gyvulių, paukščių ir šunų laikymo vietos 15 m;
81.1.2. mėšlidės, kompostavimo, šunų vedžiojimo aikštelės 20 m;
81.2. nuo tvarto, naminių gyvulių, paukščių ir šunų laikymo vietos iki:
81.2.1. kanalizuojamo vandens rezervuaro 3 m;
81.2.2. šachtinio šulinio 25 m;
81.2.3. vandentiekio įvado į gyvenamąjį namą 15 m;
81.3. nuo mėšlidės, kompostavimo aikštelės iki:
81.3.1. šachtinio šulinio 25 m;
81.3.2. vandentiekio įvado į gyvenamąjį namą 15 m.
 

XI. LAUKINIŲ GYVŪNŲ GAUDYMAS, LAIKYMAS IR JAUKINIMAS

 
82. Reikalavimai bitynams:
82. 1. Bitynas turi būti registruotas ir privalo turėti patvirtintos formos bityno pasą, kurį išduoda apskričių, miestų, rajonų teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.
82. 2. Įsigijus bityno pasą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų, visi bityno aviliai turi būti sunumeruoti (numeris tvirtinamas bitininkui priimtinoje vietoje).
82. 3. Išvežus bityną ar jo dalį prie medingųjų augalų, jis turi būti pažymėtas įspėjamuoju ženklų „Atsargiai bitės“. Ant įspėjamojo ženklo turi būti nurodytas bityno paso numeris.
 82. 4. Prieš atliekant bičių avilių priežiūrą, medkopį ar kitus darbus, susietus su avilių atidarymu, turi būti įspėjami asmenys, kurie gali nukentėti dėl bičių susierzinimo atidarius avilius.
82. 5. Bitynai turi laikytis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintų veterinarinių reikalavimų.
82. 6. Atstumai nuo vandens telkinių, kurie naudojami gyventojų poilsiui, sportui, gyvuliams girdyti – ne mažiau kaip 100 m, arba bitynas turi būti aptvertas tvora apsodintas gyvatvore ne žemesne nei 2 m aukščio.
82. 7. Avilių lakos turi būti atgręžtos į bičių savininko sklypo vidurį;
82. 8. Sodų bendrijose, gyvenamosiose vietovėse:
82. 8. 1. laikyti ne daugiau kaip 1 bičių šeimą 1 are žemės;
82. 8. 2. atstumas nuo tako, kuriuo vaikščioja žmonės – ne mažiau kaip 10 m;
82. 8. 3. atstumas nuo vieškelio – ne mažiau kaip 20 m;
82. 8. 4. atstumas nuo kito žemės sklypo savininko sklypo ribos – ne mažiau kaip 5 m.;
82. 8. 5. jei nesilaikoma 82.8.1 punkto reikalavimų, turi būti visų besiribojančių teritorijų kaimynų raštiškas sutikimas, laikyti toje teritorijoje bites;
82. 8. 6. jei nesilaikoma 82. 8. 2 ir 82. 8. 3 punktų reikalavimų, bitynas turi būti aptvertas tvora arba apsodintas gyvatvore ne žemesne kaip 2 m aukščio;
82. 8. 7. jei nesilaikoma 82. 8. 4. punkto reikalavimų, turi būti kaimynų, su kuriais atstumai neišlaikomi, raštiškas sutikimas laikyti toje teritorijoje bites.
82. 9. Reikalavimai vežiojamam bitynui:
82. 9. 1. atstumas nuo kaimyninių pastatų ar gyvulių ganyklų ne mažiau kaip 50m;
82. 9.2. bičių laikytojas, kuris stato avilius arti medingųjų augalų savininko žemės sklypo, raštiškai susitaria su medingųjų augalų sklypo savininku.
82. 10. Reikalavimai bitynams taikomi aktyvios bičių veiklos metu.
82. 11. Bešeimininkio spiečiaus nuosavybė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.60 straipsnio nuostatomis.
82.12. Ginčai, vykstantys tarp asmenų, susijusių su bitininkyste, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiomis taisyklėmis ir kitais teisės aktais.
82.13. Šias taisykles pažeidę bičių savininkai (laikytojai), nukentėjusiems asmenims atlygina žalą savanoriškai arba per teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
83. Juridiniai ar fiziniai asmenys gali gaudyti, laikyti ir jaukinti laukinius gyvūnus, tik gavę Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento leidimą ir laikydamiesi šio departamento nustatytos tvarkos.
84. Atsitiktinai patekę nelaisvėn laukiniai gyvūnai turi būti grąžinti į laisvę, o jeigu to padaryti negalima, – globojami pagal Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo ir šių taisyklių reikalavimus.
 

XII. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS

 
85. Visuomenės švietimą gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo klausimais organizuoja mokyklos ir kitos ugdymo įstaigos, Gyvūnų globos draugija ar kitos visuomeninės gyvūnų globos organizacijos, veterinarijos tarnybos, Panevėžio miesto savivaldybė, Lietuvos kinologų draugijos klubai, visuomenės informavimo priemonės, Jaunųjų gamtininkų centras.
 

XII. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 
86. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Viešosios tvarkos ir kontrolės skyrius, Viešosios policijos Prevencijos skyriais, AB „Panevėžio specialus autotransportas”, AB „Panevėžio butų ūkis”, UAB „Panevėžio būstas” ir kitos gyvenamuosius namus eksploatuojančios įmonės, gyvenamųjų namų savininkų bendrijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojai prižiūri, kontroliuoja, kaip laikomasi šių taisyklių.
87. Asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 90, 109 ir 110 straipsnius.

2 atsakymai į “Gyvūnų laikymo taisyklės Panevėžio m.”

    1. Bet nuo kažko juk reikia pradėti 🙂
      Juk dar visai neseniai buvo laikai kai šunų savininkai juokdavosi, kai jų paprašydavo susirinkti šuns kakučius, bet šiandien jau dauguma sąmoningesnių tai priima kaip savaime suprantama.
      Geras pavyzdys irgi gali būti užkrečiamas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.