Gyvūnų laikymo taisyklės Panevėžio raj.

PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės 
tarybos 2003-09-04 5 šaukimo 5 
posėdžio sprendimu Nr. T-191
 

GYVŪNŲ LAIKYMO PANEVĖŽIO RAJONE TAISYKLĖS 

 

1. ŠUNŲ IR KAČIŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA

 
1.1.Panevėžio rajone leidžiama laikyti šunis, kates ir kitus gyvūnus pagal šias taisykles.
1.2.Draudžiama šunis laikyti mokyklų bendrabučiuose.
1.3.Daugiabučio namo viename bute leidžiama laikyti vieną šunį ir vieną kate. arba du šunis arba dvi kates. Bute leidžiama laikyti šuniukų arba kačiukų vadas iki 4 mėn. amžiaus. Gyvūnų globos, Kinologų, Felinologų draugijos ir kitos įregistruotos gyvūnų globos organizacijos gali teikti savivaldybei rekomendacijas dėl gyvūnų laikymo daugiabučių namų butuose.
1.4.Laikyti šunis, kates privačiame name ar bute, kur gyvena kelios šeimos, leidžiama tik turint raštišką visų jame gyvenančių pilnamečių asmenų sutikimą.
1.5.Iš buto šunį būtina vesti tik su pavadėliu ir antsnukiu.
1.6.Vedžiojimo vietose šunys turi būti vedžiojami tik su pavadėliu ir antsnukiu. Specialiai įrengtose aikštelėse galima vedžioti ir be pavadėlio, bet su antsnukiu. Jei nėra specialiai įrengtos aikštelės, šunis tuštintis galima išvesti tik savo namo teritorijoje arba nuošaliose, mažai žmonių lankomose vietose. Visais atvejais (šuo išvestas tuštintis, pasivaikščioti ar vedžiojamas viešose vietose) šuns savininkas arba jį vedžiojantis asmuo turi turėti maišelį ir kastuvėlį išmatoms surinkti.
1.7.Savininkai privalo užtikrinti, kad jų gyvūnai būtų švarūs, sutvarkyti taip, kad nebūtų purvinamos laiptinės, koridoriai.
1.8.Sarginiai šunys laikomi įmonių, įstaigų ir organizacijų teritorijose bei kituose objektuose, gavus Panevėžio apskrities Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą.
1.9.Sodininkų bendrijose, vienkiemiuose, prie bendrų ūkinių pastatų ir kitose individualiose valdose leidžiama laikyti šunis tik pririštus arba uždarytus voljere. Individualiose valdose laikomų šunų ir kačių skaičius neribojamas.
1.10.Uždaroje savininko valdoje, iš kurios šunys negali pabėgti, jie gali būti nepririšti, tačiau prie įėjimo į valdą turi būti skambutis šeimininkui iškviesti ir perspėjamasis ženklas : baltas 25 cm skersmens apskritimas su 3 cm pločio raudonu apvadu, kurio viduryje pavaizduotas juodas šuns galvos profilis. Nakties metu ženklas turi būti matomas (apšviestas).
1.11.Uždarų rakinamų patalpų (sandėlių, fermų, šiltnamių, ūkinių pastatų, įvairios paskirties vagonėlių ir kt.) vidaus apsaugai šunys gali būti laikomi palaidi, o patalpos – be perspėjimo lentelių. Specialiai apmokyti šunys gali būti palaidi aptvertų specifinių objektų (be perspėjimo lentelių) saugojimo vietose. Už įsibrovėlių sužalojimą šunų savininkai neatsako.
1.12.Vagystės, grobimo, smurto, ginkluoto užpuolimo atveju šunų savininkai ar tam įpareigoti asmenys turi teisę panaudoti šunis, kaip gynybos priemonę.
1.13. Keliaudamas su šunimi arba jį vedžiodamas viešoje vietoje, savininkas arba kitas įpareigotas asmuo privalo turėti šuns registracijos pažymėjimą ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymėjimą (sertifikatą), kuriame nurodyta sveikatos būklė ir skiepai. Šuo turi nešioti žetoną arba tatuiruotę.
1.14.Maršrutiniais autobusais ir taksi leidžiama vežti šunis (turint registracijos pažymėjimą ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymėjimą) su antsnukiais ir pavadėliais, o kates – specialiuose narveliuose, kuprinėse ar krepšiuose.
1.15.Savininkai privalo garantuoti, kad šunys nekeltų, triukšmo nuo 23,00 iki 7,00 vai.
 

2. ŠUNŲ IR KAČIŲ LAIKYMO SANITARIJOS IR HIGIENOS REIKALAVIMAI

 
2.1.Šunų ir kačių savininkai privalo laikytis sanitarijos bei higienos reikalavimų ir užtikrinti, kad šie gyvūnai nedarytų žalos kitiems gyventojams bei aplinkai.
2.2.Šuniui ar katei priteršus koridorių, laiptinę, balkoną, kitas namo bendro naudojimo vietas, taip pat bendrą kiemą, gatvę, jų savininkai privalo nedelsiant išvalyti. Neišvalęs šeimininkas atsako administracine tvarka.
2.3.Draudžiama šunis vedžiotis žmonių susibūrimo vietose, mokyklų ir darželių teritorijose, vaikų žaidimo aikštelėse, pliažuose, sporto aikštynuose ir tose vietose, kur yra draudžiamieji ženklai ir lentelės, išskyrus akluosius su šunimis vedliais ir renginiuose su gyvūnais. Draudžiama lankytis su šunimis, katėmis parduotuvėse, viešojo maitinimo ir aptarnavimo įstaigose, turgavietėse ir kt, išleisti vienus Šunis į laiptines, kiemus ir kitas bendrojo naudojimo vietas (nepriklausomai nuo to, ar šunys su pavadėliu ir antsnukiu, ar be jų).
2.4.Draudžiama šunis ir kates laikyti parduotuvėse( išskyrus gyvūnų parduotuves), mėsos, kulinarijos gaminių cechuose, skerdyklose, viešojo maitinimo įstaigose, namų laiptinėse, rūsiuose, balkonuose ir kitose bendro naudojimo patalpose (išskyrus 1.11 dalies atveju).
2.5.Draudžiama kačių ir šunų priežiūrai semti smėlį iŠ vaikų žaidimo smėlio dėžių, į jas pilti smėlį, užterštą šunų ir kačių išmatomis, vesti šunis ir kates ten tuštintis.
2.6.Draudžiama maudyti šunis ir kates pliažuose, poilsiavietėse ir kitose žmonių maudymosi vietose.
 

3. ŠUNŲ IR KAČIŲ LAIKYMO VETERINARIJOS REIKALAVIMAI

 
3.1.Visi šunys ir katės (nepriklausomai nuo veislės) kasmet turi būti skiepijami nuo pasiutligės . Vaistus nuo kirmėlių suaugusiems šunims ir katėms reikia skirti du kartus per metus, prieaugliui iki pusės metų – vieną kartą per mėnesį. Pageidautina šunis kasmet skiepyti nuo maro , infekcinio hepatito, gastroenterito, leptospirozės, o katės – nuo joms specifinių ligų. Skiepijimo ir vaistų nuo kirmėlių skyrimo laiką ir vietą nustato Panevėžio apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
3.2.Visi šunys ir katės pirmą kartą skiepijami nuo pasiutligės, suėjus 3 mėnesiams.
3.3.Draudžiama parduoti šunis ir kates tam nenumatytose viešose vietose. Parduoti galima tik su Valstybinės veterinarijos tarnybos pažymėjimu (sertifikatu), kuriame nurodyta sveikatos būklė ir skiepai.
3.4.Jei šuo ar katė apkandžiojo žmones, gyvulius, apie tai savininkas nedelsdamas turi pranešti Valstybinei veterinarijos tarnybai. Kiekvienu atveju šuniui ar katei būtina taikyti 10 parų karantiną. Be to, šuns ar katės savininkas privalo atlyginti padarytą žalą žmonių sveikatai, gydymo ir profilaktikos išlaidas įstatymų nustatyta tvarka.
3.5.Jei neskiepyti, valkataujantys šunys ar katės apkandžiojo žmogų ar gyvulį, būtina pranešti apskrities Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ar visuomeniniam sveikatos centrui. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimu būtina gyvūną karantinuoti 10 parų.
3.6.Vežant gyvūnus į užsienį, Pasienio tarnybai reikia pateikti gyvūno sveikatos pažymėjimą atitinkantį tarptautinius reikalavimus.
3.7.Jei šuo ar katė nugaišo dėl nežinomų priežasčių, būtina išsaugoti lavoną ir parnešti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.
3.8.Atvežę šunį ar kate. iš kitų valstybių, savininkai privalo trijų dienų laikotarpiu informuoti Valstybiną maisto ir veterinarijos tarnybą ir vykdyti jos reikalavimus.
4. AIKŠTELIŲ ŠUNIMS VEDŽIOTI ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA
4.1.Aikštelės šunims vedžioti įrengiamos gyvenamųjų namų kvartaluose, miško parkuose, neužstatytuose žemės plotuose kaimų ar gyvenviečių teritorijose, atsižvelgiant į registruotų šunų skaičių ir daugumos gyventojų pageidavimą.
4.2.Aptvertose žolės ar kietos dangos aikštelėse turi būti pastatytas inventorius: suolai, urnos kačių, šunų išmatoms supilti.
4.3.Įrengtos aikštelės žymimos užrašu "Aikštelė šunims vedžioti" arba apvaliu ženklu, kurio mėlyname fone pavaizduotas balto šuns siluetas.
4.4.Aikštelės turi būti dezinfekuojamos, išmatos išvežamos ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.
4.5.Aikštelėse leidžiama vedžioti tik sveikus ir paskiepytus nuo pasiutligės šunis.
4.6.Aikšteles įrengia ir jas prižiūri (jei nevalo patys gyventojai (šunų savininkai) seniūnijos
 

5. ŠUNŲ REGISTRACIJA IR APSKAITA

 
5.1.Vyresnius kaip 4 mėn. šunis savininkai privalo užregistruoti seniūnijose. Šunys turi būti perregistruoti kiekvienais metais ir daromos žymos registracijos pažymėjime.
5.2.Šunis privaloma registruoti, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti klubuose ir kitose visuomeninėse organizacijose.
5.3.Šunys registruojami specialiuose žurnaluose. Kiekvienam savininkui išduodamas registracijos pažymėjimas.
5.4.Neregistruotus šunis rajone laikyti draudžiama.
 

6. BENAMIŲ GYVŪNŲ GAUDYMO IR KARANTINAVIMO TARNYBŲ DARBO TVARKA

 
6.1.Benamiais šunimis ir katėmis laikomi tie, kurie yra be šeimininko, valkatauja daugiabučių namų kiemuose, gatvėse, rūsiuose, mokyklų, vaikų darželių teritorijose, parke, miestelių ar kaimo aikštėse.
6.2.Seniūnijos sudaro sutartis su įmone ar tarnyba, turinčia teisę, užsiimti benamių gyvūnų gaudymu. Visi sugauti gyvūnai turi būti registruojami.
6.3.Draudžiama naikinti benamius gyvūnus, naudojant šaunamąjį ginklą (galima naudoti tik pistoletą su migdomosiomis ampulėmis), nuodus, kuokas ir kitus brutalius įrankius. Benamių gyvūnų gaudymo tarnybos darbuotojai yra atsakingi už grynaveislių šuns, katės sunaikinimą ir gali būti patraukti atsakomybėn.
6.4.Sugautiems benamiams neveisliniams šunims ir katėms taikomas 3 parą karantinas, po to jie perduodami Panevėžio gyvūnų globos draugijai ar kitai įmonei, tarnybai, užsiimančiai tokia veikla, kuri sprendžia apie tolesnį gyvūnų likimą.
6.5. Pagavus grynaveislį šunį, jei yra antkaklis su žetonu ar tatuiruote, pranešti savininkui, kuris turi sumokėti įmonei ar tarnybai už šuns laikymą ir priežiūrą, Jei savininko adresas nežinomas, gyvūną laikyti 3 paras, o po to pranešti Panevėžio gyvūnų globos draugijai ar kitai įmonei, tarnybai, užsiimančiai tokia veikla, kuri sprendžia apie tolesnį šuns likimą.
 

7. NAMINIŲ GYVULIŲ, PAUKŠČIŲ, KITŲ ŪKINĖS PASKIRTIES GYVŪNŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA

 
7.1.Naminius gyvulius ir paukščius Ramygalos m., gyvenviečių ir kaimų teritorijose leidžiama laikyti tik individualiose valdose,
7.2.Laikant naminius gyvulius ir paukščius pagal šių taisyklių 7.1. dalį, tvartuose ir mėšlidėse turi būti kieta grindų danga ir srutų surinkimo duobės. Tvartuose turi būti švara, surinktą mėšlą reikia išvežti ar kompostuoti.
 

8. GYVŪNŲ LAIKYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 
8.1.Savininkai privalo garantuoti, kad gyvūnų auginimas ir laikymas nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei ir nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų.
8.2.Gyvūnų savininkai atlygina visas išlaidas, susijusias su jiems priklausančių gyvūnų padaryta žala žmonių sveikatai ir turtui.
8.3.Gyvūnai turi būti auginami ir laikomi nekenksmingomis sąlygomis.
8.4.Parenkant gyvūnų auginimo ir laikymo sąlygas, būtina atsižvelgti į gyvūnų rūšis ir veislės ypatumus.
8.5.Gyvūno savininkas privalo vadovautis Gyvūnų globos laikymo ir naudojimo įstatymu, nuolat rūpintis gyvūno sveikata, šėrimu, taip pat laikymo sąlygomis ir įrenginiais.
8.6.Agresyvūs šunys gali būti laikomi ir auginami tik pagal taisykles, kurias nustato Vyriausybės įpareigotos institucijos.
8.7.Juridiniai ir fiziniai asmenys gali gaudyti ir jaukinti laukinius gyvūnus, tik gavę Aplinkos ministerijos leidimą ir laikydamiesi nustatytos tvarkos.
8.8.Minimalūs higieniniai atstumai tarp gyvūnų laikymo vietos ir pastatų, kitų įrenginių :
8.8.1. Nuo gyvenamojo namo iki:
a) tvarto naminių gyvulių, paukščių ir šunų laikymo vietos -10 m.;
b) mėšlidės, mėšlo kompostavimo vietos – 20 m.;
c) šunų vedžiojimo aikštelės – 20 m.;
d) nuotekų surinkimo rezervuaro – 15 m.; .
e) šachtinio šulinio – 7 m.
8.8.2. Nuo tvarto, naminių gyvulių, paukščių ir šunų laikymo vietos iki:
a) nuotekų surinkimo rezervuaro – 3m.;
b) šachtinio šulinio – 25 m.;
c) vandentiekio įvado į gyvenamąjį namą – 15 m.
8.8.3. Nuo mėšlidės, mėšlo kompostavimo vietos iki:
a) šachtinio šulinio – 25 m.;
b) vandentiekio įvado į gyvenamąjį namą-15 m.;
 

9. AGRESYVIŲ ŠUNŲ REGISTRAVIMAS

 
9.1. Vartojamos sąvokos:
9.1.1.Agresyvaus šuns registravimas – duomenų apie agresyvų šunį bei jo savininką fiksavimas Agresyvių šunų registravimo žurnale.
9.1.2.Agresyvaus šuns perleidimas – daiktinių teisių į agresyvų šunį perėjimas kitam asmeniui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
9.1.3.Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatyme vartojamas sąvokas.
9.2.Asmuo, turintis leidimą laikyti agresyvų šunį (toliau – leidimas), privalo per nustatytą terminą j į užregistruoti: per 5 darbo dienas – įvežęs agresyvų šunį į Lietuvos Respubliką; per 3 kalendorines dienas – įsigijęs skiepytą agresyvų šunį Lietuvos Respublikoje; per 1 mėnesį – įsigijęs neskiepytą agresyvų šunį Lietuvos Respublikoje.
9.3.Pagrindiniai agresyvių šunų registravimo uždaviniai:
9.3.1.atsakingo už agresyvaus šuns padarytą žalą asmens nustatymas;
9.3.2.beglobių agresyvių šunų daugėjimo prevencija;
9.3.3.bendra žmonių ir gyvulių ligų kontrolė.
9.4. Agresyvių šunų registravimo žurnale fiksuojami šuns duomenys:
9.4.1.individualus agresyvaus šuns identifikavimo numeris, suteiktas pagal Agresyvių šunų identifikavimo tvarką;
9.4.2.veislė;
9.4.3.lytis;
9.4.4.gimimo data;
9.4.5.įsigijimo data;
9.4.6.vardas.
9.5. Registravimo žurnale fiksuojami savininko duomenys:
9.5.1.fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, nuolatinė gyvenamoji vieta arba šuns laikymo vieta, telefono numeris, leidimo laikyti agresyvų šunį numeris;
9.5.2.juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris, šuns laikymo vieta, leidimo laikyti agresyvų šunį numeris;
9.6.Registravimo žurnale fiksuojama agresyvaus šuns dingimo (pabėgimo ar vagystės) bei atgavimo data.
9.7.Turintis leidimą laikyti agresyvų šunį asmuo, kreipdamasis į savo gyvenamosios vietos ar agresyvaus šuns laikymo vietos seniūniją dėl agresyvaus šuns registravimo, jai pateikia agresyvaus šuns paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą su įrašytu agresyvaus šuns identifikavimo numeriu.
9.8. "Agresyvaus šuns šeimininko gyvenamosios ar agresyvaus šuns laikymo vietos seniūnija:
9.8.1.nustačiusi, kad besikreipiantis asmuo turi leidimą laikyti agresyvų šunį bei agresyvaus šuns paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą su įrašytu agresyvaus šuns identifikavimo numeriu, taisyklių 9 punkte nustatytus duomenis įrašo Agresyvių šunų registravimo žurnale;
9.8.2.agresyvaus šuns paskiepij imo (vakcinavimo) pažymėj ime įrašo agresyvaus šuns registracijos Agresyvių šunų registravimo žurnale numerį.
9.9. Asmens duomenys, nurodyti taisyklių 5.2.1. punkte tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
 

10.AGRESYVAUS ŠUNS SAVININKO PASIKEITIMO, AGRESYVAUS ŠUNS NETEKIMO (NUGAIŠIMO AR NUMARINIMO) BEI DINGIMO (PABĖGIMO AR VAGYSTĖS) REGISTRAVIMAS

 
10.1.Asmuo, perleidęs agresyvų šunį, per 3 kalendorines dienas po agresyvaus šuns perleidimo pateikia seniūnijai, įregistravusiai agresyvų šunį, informaciją apie agresyvaus šuns savininko pasikeitimą. Seniūnija panaikina to agresyvaus šuns registraciją Agresyvių šunų registravimo žurnale bei agresyvaus šuns vakcinavimo pažymėjime.
10.2.Asmuo, nustatyta tvarka įsigijęs agresyvų šunį, kreipiasi į savo gyvenamosios ar agresyvaus šuns laikymo vietos seniūniją, kuri atlieka taisyklių 9.8 punkte nustatytus veiksmus.
10.3.Agresyvaus šuns savininkas per 3 kalendorines dienas nuo agresyvaus šuns netekimo (nugaišimo ar numarinimo) dienos apie tai praneša seniūnijai, įregistravusiai agresyvų šunį. Seniūnija panaikina to agresyvaus šuns registraciją Agresyvių šunų registravimo žurnale bei agresyvaus šuns paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjime.
10.4.Agresyvaus šuns savininkas per 3 kalendorines dienas nuo agresyvaus šuns dingimo (pabėgimo ar vagystės) apie tai praneša seniūnijai, įregistravusiai agresyvų šunį. Seniūnija Agresyvų šunų registravimo žurnale bei agresyvaus šuns paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjime įrašo agresyvaus šuns dingimo datą.
10.5.Agresyvaus šuns savininkas, atgavęs šunį, per 3 kalendorines dienas apie tai praneša seniūnijai, įregistravusiai agresyvų šunį. Seniūnija Agresyvių šunų registravimo žurnale bei agresyvaus šuns paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjime įrašo agresyvaus šuns atgavimo datą.
 

11.AGRESYVIŲ ŠUNŲ PAĖMIMAS IR REALIZAVIMAS

 
11.1. Vartoj amos sąvokos:
11.1.1. Agresyvaus šuns realizavimas – tai agresyvaus šuns perleidimas kitam asmeniui
nuosavybės ar patikėjimo teise. 1 L. 1.2. Agresyvaus šuns paėmimas – tai laikinas arba visiškas atsakingo asmens teisės
disponuoti agresyviu šunimi apribojimas.
11.1.3.Kinologas ekspertas – tai asmuo, turintis Lietuvos kinologų draugijos išduotą kinologijos teisėjo pažymėjimą.
11.1.4.Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatyme vartojamos sąvokos.
11.2. Seniūnijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ar kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnai agresyvius šunis gali paimti, esant šiems pagrindams:
11.2.1.agresyvaus šuns savininkas (toliau -Savininkas) neturi išduoto leidimo įsigyti, laikyti, veisti ir prekiauti agresyviais šunimis (toliau – Leidimas);
11.2.2.savininkas įrašomas į sveikatos priežiūros įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
11.2.3.savininkas nuteisiamas už tyčinį smurtinį nusikaltimą;
11.2.4.savininkas gyvena kartu su asmeniu, įrašytu į sveikatos priežiūros įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos arba teistu už tyčinį nusikaltimą, kuriam teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;
11.2.5.sustabdytas Leidimo galiojimas, kol išnyks leidimo sustabdymo pagrindai;
11.2.6.panaikintas Leidimas;
11.2.7.mirus Savininkui, kol įpėdiniui bus išduotas Leidimas;
11.2.8.mirus Savininkui, o įpėdiniui nepriėmus palikimo arba įpėdiniui atsisakyta išduoti Leidimą;
11.2.9. pažeidus Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisykles;
11.2.10.kai agresyvus šuo netenka savininko globos;
11.2.11.kai specialiai ugdomas agresyvaus šuns žiaurumas (žiauriai elgiantis su gyvūnu, pjudant kitus gyvūnus ar naudojant juos agresyviam šuniui testuoti, dalyvaujant organizuotuose šunų pjautynėse).
11.3. Esant 11.2.1.-11.2.4. ir 11.2.5. – 11.2.11 punktuose numatytiems pagrindimams Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo vykdymą kontroliuojančios institucijos pareigūnas praneša raštu rajono savivaldybei. Atsiradus
11.2.7 ir 11.2.8 punktuose numatytiems pagrindimams, rajono savivaldybę raštu privalo informuoti įpėdinis.
11.4.Seniūnija, gavusi tokį pranešimą, organizuoja informacijos patikrinimą ir priima sprendimą sustabdyti Savininkui išduoto Leidimo galiojimą bei nustato terminą pažeidimams pašalinti. Nesant galimybės pašalinti priežastis, draudžiančias laikyti agresyvų šunį, arba jeigu per nustatytą terminą pažeidimas nepašalinamas, arba jeigu per vienerius metus Savininkas pakartotinai pažeidžia Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisykles ar Agresyvių šunų registravimo taisykles, Leidimas panaikinamas.
11.5.Jeigu Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo vykdymą kontroliuojančių institucijų pareigūnui pareikalavus, Savininkas negali pateikti dokumentų, patvirtinančių šuns veislę, ir yra pakankamas pagrindas manyti, kad šuo gali būti priskiriamas vienai iš agresyvių šunų veislių, tuo tikslu šuo pateikiamas apžiūrėti kinologui ekspertui, kuris nustato, kokiai šunų veislei ar jos mišrūnui priskiriamas šuo. Suo gali buri apžiūrimas tiesiogiai dalyvaujant kinologui ekspertui, taip pat gali būti nufotografuotas ar nufilmuotas ir vėliau medžiaga pateikiama kinologui ekspertui. Atlikus apžiūrą, surašomas šuns apžiūros aktas.
11.6.Agresyvaus šuns paėmimą vykdo seniūnija, tuo tikslu gali būti pasitelkiami ir kitų Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo vykdymą kontroliuojančių institucijų pareigūnai.
11.7.Paimtas agresyvus šuo perduodamas Beglobių gyvūnų karantino tarnybai arba kitai įmonei, turinčiai licenciją verstis tokio pobūdžio ūkine veikla, arba visuomeninei gyvūnų globos organizacijai (toliau – Gyvūnų priežiūros įmonė), išimtinais atvejais gali būti perduodamas kitam sutinkančiam jį priimti asmeniui, turinčiam Leidimą ir sąlygas laikyti agresyvius šunis.
11.8.Dėl šuns paėmimo surašomas paėmimo ir perdavimo aktas, kuriame turi būti nurodomas teisės aktas, kuriuo vadovaujantis priimamas agresyvus šuo, vieta, laikas, šuns požymiai bei šuns patalpinimo vieta. Aktą pasirašo dalyvaujantys asmenys ir jis surašomas trims egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas Savininkui, kitas perduodamas Gyvūnų priežiūros įmonei arba asmeniui, kuris priima agresyvų šunį, o trečiasis lieka paėmimą atlikusiam pareigūnui.
11.9.Jeigu atsakingas asmuo, po to, kai jam buvo panaikintas Leidimas, ir toliau tęsia veiklą bei nesiima priemonių pašalinti priežastis, draudžiančias jam laikyti agresyvų šunį, arba atsisako savanoriškai tokį šunį realizuoti, seniūnijos pareigūnas teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į teismą dėl Savininko teisės disponuoti agresyviu šunimi apribojimo ir šuns priverstinio realizavimo.
 

12. BEPRIEŽTŪRIAI IR PASIKLYDĘ AGRESYVŪS ŠUNYS

 
12.1.Asmuo, sulaikąs bepriežiūrį ar pasiklydusį agresyvų šunį, privalo tuojau pranešti apie tai gyvūno savininkui ir grąžinti jam šunį. Jei jam nežinomas šuns savininkas ar jo adresas, jis privalo per tris dienas apie šuns sulaikymą, pranešti policijai ar seniūnijai.
12.2.Policija ar seniūnija imasi priemonių agresyvaus šuns savininkui surasti. Ieškojimo laiku perduoda šunį išlaikyti Gyvūnų priežiūros įmonei. Nesant savivaldybėje tokios įmonės, agresyvus šuo paliekamas jį sulaikiusiam asmeniui, o jam atsisakius – kitam asmeniui, turinčiam sąlygas ir Leidimą laikyti agresyvius šunis.
12.3.Jeigu per dvi savaites nuo agresyvaus šuns perdavimo išlaikyti dienos Savininkas paaiškėja, agresyvus šuo grąžinamas Savininkui. Šis privalo atlyginti išlaikiusiam gyvūną asmeniui visas išlaikymo išlaidas.
12.4.Jeigu per nurodytą laiką Savininkas nepaaiškėja, jis netenka nuosavybės teisės į šunį. Šiuo atveju agresyvus šuo neatlygintinai tenka jį išlaikiusiam asmeniui nuosavybės teise, jeigu jis atsisako, tuomet šuo perduodamas artimiausiai Gyvūnų priežiūros įmonei numarinti.
12.5.Jei dėl Savininko kaltės agresyviam šuniui gresia neišvengiama žūtis nuo bado, troškulio, žemos ar aukštos temperatūros ar kitų nuo Savininko priklausančių aplinkybių, Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo priežiūrą atliekančių institucijų pareigūnai turi teisę, kreiptis į teismą, kad šis priimtų sprendimą dėl agresyvaus šuns likimo.
 

13. ATSAKOMYBĖ

 
13.1. Savivaldybės policijos pareigūnai, seniūnijos, UAB "Krekenavos komunalinis ūkis", Savivaldybės administracijos vietinio ūkio skyriaus darbuotojai, vyr. specialistas, atsakingas už gamtos apsaugą, Panevėžio apskrities Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, namų savininkų bendrijos kontroliuoja, kaip laikomasi šių taisyklių.
13.2. Asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

 

Vienas atsakymas į “Gyvūnų laikymo taisyklės Panevėžio raj.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.