Gyvūnų laikymo taisyklės Alytaus m.

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 SPRENDIMAS 

 DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLIŲ IR LEIDIMŲ ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI, DRESUOTI AGRESYVIUS ŠUNIS IR PREKIAUTI JAIS ALYTAUS MIESTE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO 

 
 
 2009 m. gegužės 28 d. Nr. T-127 
Alytus
 
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 91-2832) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728), Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 117 patvirtintu Agresyvių šunų veislių sąrašu (Žin., 2002, Nr. 32-1241) ir 2002 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 242 patvirtintomis Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklėmis (Žin., 2002, Nr. 56-2289), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. IV-217 patvirtintomis Agresyvių šunų registravimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1999 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-175/14 „Dėl gyvūnų, leidžiamų laikyti daugiabučių namų butuose, normų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 61-2029), Lietuvos Respublikos maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005-03-18 įsakymu Nr. B1-180 „Dėl bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 38-1266), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2006-06-22 raštą Nr. 2D-(11.23)-3120 „Dėl Gyvūnų laikymo taisyklių papildymo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
 
1. Tvirtinti:
 
1.1. Gyvūnų laikymo Alytaus mieste taisykles (pridedama).
 
1.2. Leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir prekiauti jais Alytaus mieste išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).
 
2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto tarybos 2000-02-24 sprendimą „Dėl Gyvūnų laikymo Alytaus mieste taisyklių tvirtinimo“.
 
 
 
Savivaldybės meras Česlovas Daugėla 
 
 PATVIRTINTA
 Alytaus miesto savivaldybės tarybos
 2009 m. gegužės 28 d.
 sprendimu Nr. T-127
 

GYVŪNŲ LAIKYMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
 1. Gyvūnų laikymo Alytaus mieste taisyklės (toliau – taisyklės) galioja Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ir yra privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, laikantiems gyvūnus.
 2. Šios taisyklės reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų elgesio su gyvūnais bendruosius principus, savininkų ir kitų asmenų teises, pareigas ir interesus.
 3. Taisyklėse numatyti naminių, ūkinės paskirties, dekoratyvinių gyvūnų laikymo ir priežiūros, sanitarijos ir higienos bei veterinarijos, beglobių (benamių) gyvūnų gaudymo ir karantino reikalavimai. 
 Numatyti ūkinės paskirties gyvūnų leidimų išdavimo ir laikymo reikalavimai.
 4. Visas kitas šiose taisyklėse nenumatytas sąlygas nustato Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas, su juo susiję teisės aktai, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės mero potvarkiai ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai.
 5. Taisyklės, pasikeitus teisės aktams, gali būti taisomos, tikslinamos ar papildomos.
 

III. PAGRINDINĖS TAISYKLIŲ SAVOKOS

 
 6. Gyvūno savininkas – kiekvienas sukakęs 16 metų fizinis ar juridinis asmuo, kuris nuolat ar laikinai augina gyvūną.
 7. Savininko valda – gyvūno savininko gyvenamasis ar gamybai skirtas ir juridiškai įteisintas žemės plotas.
 8. Uždara valda – gyvenamosios ar ūkinės paskirties patalpos ir ne žemesne nei 1,5 m aukščio tvora aptvertas žemės sklypas, iš kurio negali prasiskverbti gyvūnas.
 9. Gyvūnai – visų rūšių laukiniai gyvūnai, taip pat gyvūnai, kurių auginimu ir laikymu rūpinasi žmogus.
 10. Naminiai gyvūnai – visi istoriškai prijaukinti (domestikuoti) gyvūnai.
 11. Ūkinės paskirties gyvūnai – visi gyvūnai, laikomi ir veisiami maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, namams saugoti, darbo ir kitiems tikslams.
 12. Dekoratyviniai gyvūnai – visi prijaukinti ar jaukinami laukiniai gyvūnai, laikomi tenkinti žmonių estetinius, auklėjimo ir mokymo poreikius. Šiai kategorijai priskirti ir laukiniai gyvūnai, laikomi akvariumuose, terariumuose ir gamtininkų stotyse.
 13. Benamiai gyvūnai – naminiai ar buvę prijaukinti laukiniai gyvūnai, netekę ryšio su savininkais.
 14. Beglobiai – gyvūnai, šalia kurių nėra savininko.
 15. Gyvūnų globos ir kontrolės tarnyba – įmonė, pasirašiusi su Alytaus miesto savivaldybės administracija sutartį dėl benamių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, naikinimo ir utilizavimo.
 16. Sarginiai šunys – šunys, kurie laikomi objektams saugoti.
 17. Atvira valda – neaptvertas gyvūno savininko žemės sklypas.
 18. Gyvūnų globos namai – valstybinės veterinarijos priežiūros objektas, kuriame laikomi benamiai gyvūnai.
 19. Žmogaus elgesys su gyvūnais – tiesioginiai ar netiesioginiai žmonių veiksmai, kurie gali būti naudingi, nekenksmingi arba kenksmingi gyvūnui.
 20. Agresyvūs šunys – kovoms išvestų veislių šunys bei jų mišrūnai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos specialiu sąrašu nustatytų veislių šunys bei jų mišrūnai.
 21. Agresyvaus šuns laikymas – žmogaus veikla, nuo kurios priklauso žmonių ir kitų gyvūnų saugumo užtikrinimas.
 22. Gyvūnų vedžiojimas – ilgalaikis buvimas, vaikščiojimas apibrėžtoje teritorijoje.
 23. Gyvūnų vedimas – trumpalaikis vedimas iš vienos vietos į kitą.
 24. Karantinas – sanitarinės priemonės, neleidžiančios plisti epidemijai.
 25. Ženklinimas – gyvūnų žymėjimas implantuojant integrinį grandyną (mikroschema) po gyvūno oda.
 26. Voljeras – inžinerinis statinys ar teritorija, aptverta tvora, sienomis arba vieliniu tinklu, kurioje gyvūnai gali laisvai judėti, atitinkanti jų etologinius ir fiziologinius poreikius.
 

III. GYVŪNŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA

 
 27. Gyvūnus Alytaus mieste leidžiama laikyti tik laikantis šių taisyklių reikalavimų.
 28. Leidžiama laikyti šunis, kates ir kitus ne ūkinės paskirties gyvūnus, išskyrus žvėris, roplius, kurie dėl biologinių savybių gali kelti pavojų žmonių ar gyvūnų gyvybei ir sveikatai.
 29. Gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad gyvūnai viešose vietose nebūtų palikti be priežiūros (išskyrus tam tikrais ženklais nurodytas vietas, prie parduotuvių ir pan.), laikomi jiems skirtuose narveliuose, šunys nebūtų palaidi.
 30. Gyvūnai turi būti auginami, šeriami ir laikomi taip, kad jų gyvenimo sąlygos atitiktų gyvūno rūšies bei veislės ypatumus.
 31. Gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jiems priklausantys gyvūnai nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų, nesužeis kitų gyvūnų.
 32. Gyvūnų savininkai atlygina visas išlaidas, susijusias su jiems priklausančių gyvūnų padaryta žala žmonių sveikatai, jų ir valstybės turtui įstatymų nustatyta tvarka.
 33. Savininkai, vedžiojantys gyvūnus viešose vietose, turi turėti priemones gyvūnų išmatoms surinkti.
 34. Privačiose valdose ir saugomose įmonių, įstaigų, organizacijų teritorijose, automobilių stovėjimo aikštelėse, kituose objektuose gyvūnų laikymo statiniai (kuriems pastatyti nereikia rengti projektavimo dokumentų) įrengiami ne arčiau kaip 2 metrai nuo kaimyninio sklypo, kelio ar šaligatvio ribos. Šį atstumą galima pakeisti tik turint raštišką kaimyninių valdų savininkų sutikimą. Prie teritorijos turi būti įspėjamasis ženklas. Teritorijos savininkas turi užtikrinti, kad laikomas šuo nekeltų grėsmės lankytojams.
 35. Atvirose savininkų valdose šunys turi būti pririšti arba uždaryti ne mažiau kaip 1,5 m aukščio aptvertuose voljeruose.
 36. Jeigu privačioje valdoje, kuri ribojasi su fizinių ar juridinių asmenų teritorija (privačia valda), yra palaidas šuo, šuns savininkas privalo gauti šios teritorijos (privačios valdos) savininkų ar administratorių raštiškus sutikimus.
 37. Uždaroje savininko valdoje šunys gali būti nepririšti, tačiau prie įėjimo į valdą (išskyrus namus, butus) turi būti pakabintas įspėjamasis ženklas ir užrašas (ženklas – baltas 25 cm kraštinių ilgio trikampis su 3 cm pločio raudonu apvadu, kurio viduryje pavaizduotas juodas šuns galvos profilis, užrašas „Palaidas šuo“). Šis ženklas turi būti matomas tiek dieną, ir tiek naktį. Kai laikomas agresyvus šuo, valda turi būti aptverta ne žemesne kaip 2 m aukščio tvora.
 38. Uždarose rakinamose patalpose (gyvenamosiose patalpose, sandėliuose, šiltnamiuose, ūkiniuose pastatuose ir kt.) šunys apsaugai gali būti laikomi palaidi, o patalpos be perspėjimo ženklų.
 39. Vagystės, grobimo, smurto, ginkluoto užpuolimo atveju šunų savininkai ar tam įpareigoti asmenys turi teisę panaudoti šunis kaip gynybos priemonę.
 40. Gyvūnų savininkai privalo užtikrinti vykdančių specialius valstybės pavedimus, savivaldybės, vet. tarnybos, antstolių, policijos pareigūnų ir inžinerinių komunikacijų priežiūrą atliekančių tarnybų darbuotojų (šilumos tiekimo, vandentiekio, dujų, elektros tinklų) saugumą.
 41. Gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jų gyvūnai viešose vietose nebūtų palikti be priežiūros, laikomi jiems skirtose narveliuose, šunys nebūtų palaidi.
 42. Šunys turi būti vedžiojami su pavadėliu, antsnukiu. Šunys neturi kelti grėsmės praeiviams, esant pašalinių žmonių, pavadėlis turi būti sutrumpintas iki 1 m. Maži dekoratyvinių veislių šunys (japonų chinai, pekinai ir kt., kurių aukštis 26 – 28 cm) ir kuriems dėl jų veislės antsnukiai nepritaikyti ar jų negamina, gali būti vedžiojami (vedami) be jų, bet su pavadėliu. Jeigu šalia šunų ir kačių nėra šeimininkų, gyvūnai laikomi benamiai.
 43. Visuomeninėse miesto transporto priemonėse leidžiama vežti šunis, kates ir kitus ne žemės ūkio paskirties gyvūnus pagal galiojančias Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos patvirtintas Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisykles.
 44. Šuns, katės savininkas, atsakingiems pareigūnams pareikalavus, privalo pateikti gyvūno vakcinacijos, o laikant agresyvų šunį ar jų mišrūną – ir registracijos dokumentus.
 

IV. GYVŪNŲ LAIKYMAS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE

 
 45. Daugiabučių namų butų savininkas ar nuomininkas savo bute turi teisę laikyti vieną šunį ir vieną katę. Bute leidžiama laikyti šuniukų arba kačiukų vadas iki 3 mėnesių amžiaus.
 46. Šunų ar kačių savininkas, laikantis gyvūnus daugiabučiame name, turi turėti raštišką sutikimą tų butų (ar patalpų) savininkų, su kurių butų (ar patalpų) sienomis, grindimis ar lubomis ribojasi butas (ar patalpos), kuriose laikomas gyvūnas.
 47. Daugiabučių namų butų ir individualiųjų namų savininkai bei jų nuomininkai turi užtikrinti, kad gyvūnai nekeltų triukšmo, netrikdytų žmonių ramybės ir viešosios rimties.
 48. Gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad gyvūnai neterštų laiptinių, liftų, kitų bendrojo naudojimo patalpų, o priteršus – ekskrementus išvalyti.
 49. Savininkai kates turi išnešti ant rankų arba specialiuose narveliuose, kuprinėse, galima vesti su pavadėliu.
 50. Iš buto į namo laiptinę ar koridorių ir iki namo lauko durų visus šunis būtina vesti su pavadėliu ir antsnukiu, išskyrus 42 punkte nurodytas išimtis.
V. ŪKINĖS PASKIRTIES GYVŪNAI IR PAUKŠČIAI
 51. Ūkinės paskirties naminiai gyvūnai – arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, įvairūs paukščiai ir kt. laikomi tik savininko nuosavoje uždaroje valdoje gavus leidimą laikyti ūkinės paskirties gyvūnus.
 52. Leidimus laikyti ūkinės paskirties gyvūnus pagal šių taisyklių reikalavimus išduoda Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus išdavimo komisija, sudaryta iš savivaldybės administracijos, Visuomenės sveikatos centro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojų.
 53. Jeigu valdoje gyvena kelios šeimos, šiuos gyvūnus galima laikyti tik gavus raštišką visų pilnamečių asmenų sutikimą.
 54. Leidimas išduodamas konkrečiai gyvūnų rūšiai ir kiekiui. Pasikeitus nors vienai šių sąlygų, leidimas išduodamas iš naujo.
 55. Leidimas panaikinamas, jei nesilaikoma šių taisyklių reikalavimų.
 56. Ūkinės paskirties gyvūnų laikymo patalpos, gardai, loviai, ėdžios ir kiti įrengimai turi būti reguliariai valomi ir dezinfekuojami. Mėšlas, srutos ir nesuėsti ar išbarstyti pašarai turi būti nuolatos šalinami, kad nebūtų nemalonaus kvapo, kuris galėtų privilioti muses arba graužikus.
 57. Mėšlas gali būti kaupiamas iki 1 m³ uždarose patalpose. Srutos tvarkomos kaip ir kitos nuotekos.
 

VI. BITYNAI

 
 58. Ūkinės paskirties naminiai gyvūnai bitės yra sąlyginai pavojingos žmonėms ir gyvūnams. Bitynas turi būti registruotas ir privalo turėti patvirtintos formos bityno pasą.
 59. Bičių laikytojas – tai fizinis ar juridinis asmuo, laikantis arba prižiūrintis nors vieną bičių šeimą (avilį su bitėmis) arba išnuomojantis savo teritoriją bitėms laikyti. Bitynai – tai vietos, kuriose išdėstomi aviliai su bičių šeimomis.
 60. Prieš atliekant bičių avilių priežiūrą, medkopį ar kitus darbus, turi būti įspėjami asmenys, kurie gali nukentėti dėl bičių suerzinimo atidarius avilius.
 61. Bityno atstumas nuo vandens telkinių, kurie naudojami gyventojų poilsiui, sportui, gyvuliams girdyti, turi būti ne mažesnis kaip 100 m, arba bitynas turi būti aptvertas tvora ar apsodintas gyvatvore, ne žemesne nei 2 m aukščio.
 62. Gyvenamose vietovėse:
 62.1. galima laikyti ne daugiau kaip 1 bičių šeimą 1 are žemės;
 62.2. bičių avilio atstumas nuo tako, kuriuo vaikšto žmonės, – ne mažesnis kaip 10 m;
 62.3. bičių avilio atstumas nuo vieškelio, – ne mažesnis kaip 20 m;
 62.4. bičių avilio atstumas nuo kito žemės sklypo savininko sklypo ribos, – ne mažesnis kaip 5 m;
 62.5. jei neatitinka 62.1 punkte nurodytų rekomendacijų, turi būti visų besiribojančių teritorijų kaimynų raštiškas sutikimas laikyti toje teritorijoje bites;
 62.6. jei neatitinka 62.2 ir 62.3 punktų rekomendacijų, bitynas turi būti aptvertas tvora arba gyvatvore, ne žemesne kaip 2 m aukščio;
 62.7. jei nesilaikoma 62.4 punkto rekomendacijų, turi būti kaimynų, su kuriais atstumai neišlaikomi, raštiškas sutikimas laikyti toje teritorijoje bites.
 63. Avilių lakos turi būti atgręžtos į bičių savininko sklypo vidurį.
 64. Reikalavimai bitynams taikomi aktyvios bičių veiklos metu.
 65. Draudžiama laikyti bites daugiabučių namų kiemuose.
 66. Šiuos reikalavimus pažeidę bičių savininkai (laikytojai), nukentėjusiems asmenims atlygina žalą savanoriškai arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais reikalavimais ir kitais teisės aktais.
 

VII. DRAUDŽIAMI VEIKSMAI

 
 67. Šios taisyklės draudžia:
 67.1. Gyvūną, kurio egzistavimas priklauso nuo žmogaus rūpinimosi, palikti be priežiūros, norint juo atsikratyti.
 67.2. Be pateisinamos priežasties sužeisti, gąsdinti ar numarinti gyvūną skandinant, smaugiant arba užkasant, naudoti metodus ar vaistus, kurių pasekmės negali būti kontroliuojamos.
 67.3. Treniruojantis naudoti gyvūnus kaip taikinius.
 67.4. Laikyti daugiau gyvūnų nei numatyta pastato, tvarto, voljero ar aptvaro teritorijos projekte.
 67.5. Mokyti ar dresuoti gyvūnus nuolat juos baudžiant.
 67.6. Nesirūpinti gyvūno sveikata, nesuteikti susirgusiam veterinarinės pagalbos, laikyti be maisto, vandens, kankinti.
 67.7. Vedžioti arba leisti gyvūnams bėgioti masinio žmonių susibūrimo vietose, kapinėse, mokyklų, sveikatos priežiūros įstaigų, vaikų lopšelių-darželių teritorijose, sporto ir vaikų žaidimo aikštelėse, paplūdimiuose, parkuose ir skveruose, taip pat vesti gyvūnus į vaistines, parduotuves, viešojo maitinimo įstaigas, kirpyklas, gydymo įstaigas, išleisti vienus į laiptines, bendrojo naudojimo patalpas (neatsižvelgiant į tai, ar jie su pavadėliu ir antsnukiu, ar be jo). Ši nuostata netaikoma specialiųjų tarnybų tarnybiniams šunims ir šunims aklųjų vedliams.
 67.8. Šunis ir kates laikyti parduotuvėse, mėsos, kulinarijos gaminių cechuose, skerdyklose, viešo maitinimo ir gydymo įstaigose, daugiabučių namų laiptinėse, rūsiuose, koridoriuose, bendrojo naudojimo patalpose, balkonuose bei vietose, pažymėtose ženklu su užrašu „Šunis vedžioti draudžiama“ (apvalus 25 cm skersmens skritulys, kurio fone pavaizduotas baltas šuns siluetas, su įstriža raudona linija iš kairės ženklo viršutinės dalies žemyn į ženklo dešinę dalį).
 67.9. Laikyti ūkinės paskirties gyvūnus daugiabučių namų valdose ir gyvenamosiose patalpose.
 67.10. Ganyti ūkinės paskirties gyvūnus skveruose, parkuose, pakelėse ir kitose bendrojo naudojimo teritorijose.
 67.11. Naudoti srutas dirvai tręšti miesto teritorijoje.
 67.12. Kačių ir šunų priežiūrai semti smėlį iš vaikų smėlio dėžių ir į jas išpilti smėlį su gyvūnų ekskrementais, taip pat vesti kates ir šunis tuštintis į vaikų žaidimo vietas ir smėlio dėžes.
 67.13. Šunis ir kates laikyti bendrabučiuose, kurių gyventojai naudojasi juose esančiomis bendromis virtuvėmis, tualetais, voniomis.
 67.14. Laikyti įvairius gyvūnus ant daugiabučių namų stogų, atviruose balkonuose, rūsiuose ir kitose bendrojo naudojimo patalpose.
 67.15. Į paplūdimius vesti šunis ir kitus gyvūnus.
 67.16. Šaudyti šunis, kates ar kitus gyvūnus koviniais, medžiokliniais, žvejybos ir sportiniais šaunamaisiais, svaidomaisiais ginklais, išskyrus specialiai tam tikslui pritaikytus šaunamuosius įtaisus gyvūnui užmigdyti ir atvejus, kai gyvūnas tiesiogiai kelia grėsmę žmogui ir kitaip jo neįmanoma sutramdyti.
 67.17. Vesti šunis su jiems nepritaikytais antsnukiais, antkakliais ar pavadėliais.
 67.18. Veisti ir dresuoti kovinius šunis.
 67.19. Šerti gyvūnus viešosiose ir bendrojo naudojimo vietose.
 67.20. Organizuoti gyvūnų kovas su gyvūnais.
 67.21. Vežti gyvūnus transporto priemonėmis, kurios yra nepritaikytos arba netinka tai gyvūno rūšiai.
 67.22. Gyvūnų gaišenas išmesti į šiukšlių konteinerius.
VIII. VETERINARIJOS REIKALAVIMAI
 68. Visi gyventojų, įstaigų bei organizacijų laikomi šunys, katės ir kiti gyvūnai turi būti kasmet vakcinuojami nuo pasiutligės ir kitų ligų (vakcinacija nuo pasiutliges šunims ir katėms privaloma, vakcinacija nuo kitų ligų rekomenduojama).
 69. Jei gyvūnai apkandžiojo, apdraskė žmones, kitus gyvūnus, apie tai savininkas nedelsdamas turi pranešti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.
 70. Asmenys, radę dėl nežinomų priežasčių nugaišusį gyvūną, turi pranešti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Gyvūnų globos ir kontrolės tarnybai.
 71. Naminius ir ūkinės paskirties gyvūnus numarinti gali tik veterinarijos gydytojas ar jo pavedimu kitas asmuo, išskyrus skubius atvejus, kai siekiama nutraukti sunkiai sužeisto gyvūno kančias.
 

IX. BEGLOBIŲ (BENAMIŲ) GYVŪNŲ GAUDYMAS

 
 72. Benamių (beglobių) gyvūnų gaudymu bei karantinu rūpinasi Gyvūnų globos ir kontrolės tarnyba. Šios tarnybos darbą koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrius.
 73. Gyvūnų globos ir kontrolės tarnybos darbuotojai yra atsakingi už šuns, katės ar kito gyvūno sunaikinimą ir gali būti įstatymų nustatyta tvarka patraukti atsakomybėn, jei nesilaiko karantino reikalavimų.
 74. Jei pagaunamas šuo ar katė, kurio savininką įmanoma nustatyti, Gyvūnų globos ir kontrolės tarnybos darbuotojai privalo iš karto pranešti gyvūno savininkui ir registratoriui.
 75. Jei savininkas nežinomas, pagautieji gyvūnai Gyvūnų globos namuose laikomi 11 parų, jei gyvūnas įtariamas sergantis pasiutlige – 14 parų. Per tą laikotarpį šios tarnybos darbuotojai apie gyvūną privalo paskelbti, jog ieškomas savininkas.
 

X. TERITORIJOS ŠUNIMS VEDŽIOTI

 
 76. Šunis galima vedžioti tik šunims vedžioti skirtose teritorijose bei laukymėse arba kitose retai žmonių lankomose vietose.
 77. Teritorijos žymimos užrašu „Teritorija šunims vedžioti“ ir apvaliu 25 cm skersmens ženklu, kurio mėlyname fone pavaizduotas baltas šuns siluetas.
 78. Teritorijose draudžiama vedžioti nepaskiepytus nuo pasiutligės, taip pat sergančius arba įtariamus sergant užkrečiamomis ligomis šunis.
 79. Už teritorijų nustatymą ir jų priežiūrą atsako Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrius.
 

XI. AGRESYVIŲ ŠUNŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI

 
 80. Agresyvų šunį ir jų mišrūną įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti gali tik asmenys, turintys Alytaus miesto savivaldybės administracijos išduotą leidimą.
 81. Agresyviems šunims ir jų mišrūnams Alytaus mieste laikyti leidimus išduoda Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrius pagal patvirtintą Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir jais prekiauti Alytaus mieste išdavimo tvarkos aprašą. Leidimas laikyti šunis gali būti panaikintas, jeigu nesilaikoma teisės aktų, reglamentuojančių agresyvių šunų įvežimą, įsigijimą, laikymą, veisimą, dresavimą ir prekybą jais, ir šių taisyklių reikalavimų.
 82. Leidžiama įsigyti, laikyti, vedžioti tiktai sterilizuotus kovinių veislių šunis ir jų mišrūnus (amerikiečių pitbulterjerus, bandogus (amerikiečių mastifus). Draudžiama veisti ir dresuoti kovinių veislių šunis ir jų mišrūnus bei jais prekiauti.
 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 
 83. Šių taisyklių kontrolę vykdo įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojai, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Alytaus miesto aplinkos apsaugos agentūros, Alytaus miesto visuomenės sveikatos centro, Alytaus miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos ir kitų kontroliuojančių valstybės institucijų pareigūnai.
 84. Už šių taisyklių nesilaikymą, be leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyvius šunis, asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas.
______________________________
 
 PATVIRTINTA
 Alytaus miesto savivaldybės tarybos
 2009 m. gegužės 28 d.
 sprendimu Nr. T-127
 

LEIDIMŲ ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI, DRESUOTI AGRESYVIUS ŠUNIS IR PREKIAUTI JAIS ALYTAUS MIESTE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
 1. Leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir jų mišrūnus ar jais prekiauti išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2000, Nr. 61-1808; 2001, Nr. 99-3521; 2003, Nr. 74-3418; 2004, Nr. 25-753) ir Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 56-2289) patvirtintomis Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, dresavimo ir prekybos jais taisyklėmis.
 2. Aprašo tikslas – nustatyti leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir jų mišrūnus, kurių veislės nurodytos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 117 (Žin., 2002, Nr. 32-1241) patvirtintame Agresyvių šunų veislių sąraše, ir jais prekiauti Alytaus mieste išdavimo tvarką.
 3. Aprašas galioja tik Alytaus mieste.
 4. Aprašo privalo laikytis visi juridiniai ir fiziniai asmenys.
 5. Aprašą įgyvendina ir jo priežiūrą vykdo Alytaus miesto savivaldybės administracija.
 6. Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir jais prekiauti (toliau – leidimas) – dokumentas, suteikiantis juridiniams ir fiziniams asmenims teisę įsigyti, laikyti, dresuoti, veisti agresyvius šunis ir jais prekiauti Alytaus mieste. Asmenys, norintys dresuoti agresyvius šunis, turi turėti ir Lietuvos kinologų draugijos išduotą dresuotojo pažymėjimą.
 7. Leidimai išduodami juridiniams ir fiziniams (ne jaunesniems nei 18 metų) asmenims.
 8. Leidimus juridiniams ir fiziniams asmenims, pateikusiems 10 ar 11 punktuose nurodytus dokumentus, išduoda Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
 9. Apraše vartojamos sąvokos:
 Agresyvaus šuns laikymas – žmogaus veikla, nuo kurios priklauso žmonių ir kitų gyvūnų saugumo užtikrinimas.
 Agresyvūs šunys – Agresyvių šunų veislių sąraše nurodytų veislių šunys bei jų mišrūnai.
 Atsakingas asmuo – fizinis ar juridinis asmuo, kuris laiko, veisia, dresuoja, įveža agresyvius šunis, prekiauja ar kitaip rūpinasi šiais šunimis.
 

II. LEIDIMUI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 
 10. Juridinis asmuo, norintis gauti leidimą, savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia:
 10.1. prašymą (pasirašytą juridinio asmens vadovo), kuriame nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris; už agresyvaus šuns priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris;
 10.2. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją;
 10.3. pažymos, kad už agresyvaus šuns priežiūrą atsakingas asmuo yra išklausęs asmenų, laikančių, veisiančių, dresuojančių agresyvius šunis ar jais prekiaujančių, mokymo programą, kopiją;
 10.4. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pažymą, kad už agresyvaus šuns priežiūrą atsakingas asmuo neteistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus ar teistumas yra išnykęs arba panaikintas;
 10.5. pirminės sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad už agresyvaus šuns priežiūrą atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos.
 11. Fizinis asmuo, norintis gauti leidimą, savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia:
 11.1. prašymą, kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė, kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris. Pateiktiems duomenims sutikrinti asmuo pateikia asmens pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 11.2. pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą kopiją;
 11.3. pažymos, kad asmuo yra išklausęs asmenų, laikančių, veisiančių, dresuojančių agresyvius šunis ar jais prekiaujančių, mokymo programą, kopiją;
 11.4. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pažymas, kad asmuo ir su juo gyvenantys asmenys neteisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus ar teistumas yra išnykęs arba panaikintas;
 11.5. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, kad asmuo ir su juo gyvenantys asmenys, nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos.
 12. Juridinių asmenų pateiktų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos juridinio asmens antspaudu ir vadovo parašu, o fizinio asmens – fizinio asmens parašu.
 13. Registruojant gyvūną būtina pateikti VMVT patvirtintos formos Gyvūno vakcinavimo nuo pasiutligės pažymėjimo kopiją, kurioje nurodyta gyvūno identifikavimo numeris (implantuoto integrinio grandyno – mikroschemos numeris) bei paskiepyto gyvūno nuo pasiutligės data.
 14. Už leidimui gauti pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako juos pateikęs asmuo.
 15. Asmenų duomenys, nurodyti jų pateiktuose dokumentuose, tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924) nustatyta tvarka.
 

III. LEIDIMO IŠDAVIMAS

 
 16. Leidimai neišduodami asmenims:
 16.1. jaunesniems nei 18 metų;
 16.2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
 16.3. teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;
 16.4. nepateikusiems pažymos, kad asmuo yra išklausęs asmenų, laikančių, veisiančių, dresuojančių agresyvius šunis ar jais prekiaujančių, mokymo programą;
 16.5. gyvūnas nėra skiepytas nuo pasiutligės ar praėjo daugiau nei 3 mėnesiai nuo datos, kai būtinas kartotinas skiepijimas ir nėra identifikuotas;
 16.6. gyvenantiems kartu su asmenimis, nurodytais 16.2 ir 16.3 punktuose.
 17. Asmeniui, pateikusiam 10 ar 11 punktuose nurodytus dokumentus, leidimą išduoda savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotas asmuo.
 18. Leidime nurodoma:
 18.1. leidimo pavadinimas;
 18.2. juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė);
 18.3. juridinio (fizinio) asmens kodas;
 18.4. juridinio asmens buveinės (fizinio asmens gyvenamosios vietos) adresas;
 18.5. leidimo numeris;
 18.6. identifikavimo numeris;
 18.7. leidimo išdavimo data.
 19. Leidimą pasirašo ir antspaudu tvirtina savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
 20. Leidimas išduodamas per penkias darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimo dienos.
 21. Leidimų išdavimo registravimo žurnale fiksuojami šie duomenys:
 21.1. leidimo numeris;
 21.2. juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė);
 21.3. juridinio (fizinio) asmens kodas;
 21.4. juridinio asmens buveinės (fizinio asmens gyvenamosios vietos) adresas;
 21.5. juridinio (fizinio) asmens telefono numeris;
 21.6. leidimo išdavimo data.
 22. Asmuo, gavęs leidimą, pasirašo leidimų išdavimo registravimo žurnale.
 23. Leidimo įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir jais prekiauti formą ir leidimų išdavimo registravimo žurnalo formą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
 24. Asmeniui, praradusiam leidimą ir apie tai paskelbusiam Alytaus miesto dienraštyje bei raštu informavusiam savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį, išduodamas leidimo dublikatas.
 

IV. LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 
 25. Asmeniui, pažeidusiam Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisykles, Gyvūnų laikymo Alytaus mieste taisykles ir šio aprašo reikalavimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus), savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu leidimo galiojimas sustabdomas ir nustatomas terminas pažeidimams pašalinti.
 26. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie leidimo galiojimo sustabdymą ir nustatytą terminą pažeidimams pašalinti.
 27. Asmuo, pašalinęs pažeidimus, apie tai raštu informuoja savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį.
 28. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo patikrina, ar asmuo pašalino pažeidimus. Asmeniui, pašalinusiam pažeidimus, savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu panaikinamas leidimo galiojimo sustabdymas.
 29. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą.
 30. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:
 30.1. asmuo per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų;
 30.2. asmuo per vienerius metus du kartus pažeidžia Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių ir šio aprašo reikalavimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus);
 30.3. buvo nustatyta, kad asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis ar suklastotus dokumentus.
 31. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie leidimo galiojimo panaikinimą.
 32. Asmuo, gavęs raštą apie leidimo galiojimo panaikinimą, per 5 darbo dienas grąžina leidimą savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.
 

VI. ATSAKOMYBĖ

 
 33. Aprašo reikalavimus pažeidę fiziniai ir juridiniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 
 34. Asmenys, turintys agresyvius šunis, privalo per 60 dienų nuo aprašo įsigaliojimo dienos nustatyta tvarka kreiptis dėl leidimo gavimo.
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.